A mechanikai, elektromos és elektronikus termékek szállítására vonatkozó általános feltételek.

Preambulum

 1. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket akkor kell alkalmazni, ha a felek írásban vagy más módon megállapodnak ebben. Bármely módosításukról vagy az azoktól való eltérésről írásban kell megállapodni.

  Fogalommeghatározások

 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:
  – „Szerződés”: a felek között írásban létrejött, a termék szállítására vonatkozó megállapodás és valamennyi melléklet, beleértve az említett dokumentumok írásban elfogadott módosításait és kiegészítéseit is;
  – „súlyos gondatlanság”: olyan cselekmény vagy mulasztás, amely magában foglalja vagy az olyan súlyos következmények kellő figyelembevételének elmulasztását, amelyeket egy lelkiismeretes szerződő fél általában előre látott volna, vagy az ilyen cselekmény vagy mulasztás következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyását;
  – „írásban”: mindkét fél által aláírt dokumentumban, levélben, faxon, elektronikus levélben vagy a felek által elfogadott egyéb módon történő közlés;
  – „a termék”: a szerződés alapján szállítandó tárgy(ak), beleértve a szoftvereket és a dokumentációt.

  Termékinformáció

 3. Az általános termékdokumentációban és árlistákban szereplő valamennyi információ és adat csak annyiban kötelező érvényű, amennyiben azokat hivatkozással Írásban kifejezetten a Szerződésbe foglalták.


  Rajzok és műszaki információk

 4. A termékkel vagy annak gyártásával kapcsolatos minden rajz és műszaki dokumentum, amelyet az egyik fél a szerződés megkötése előtt vagy azt követően nyújt be a másik félnek, a benyújtó fél tulajdonában marad. Az egyik fél által kapott rajzok, műszaki dokumentumok vagy egyéb műszaki információk a másik fél hozzájárulása nélkül nem használhatók fel más célra, mint amire azokat rendelkezésre bocsátották. A benyújtó fél hozzájárulása nélkül nem használhatók fel más módon, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem továbbíthatók és nem közölhetők harmadik féllel.
 5. A Szállító legkésőbb a szállítás időpontjáig ingyenesen rendelkezésre bocsátja azokat az információkat és rajzokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vevő a terméket telepíteni, üzembe helyezni, működtetni és karbantartani tudja. Ezeket az információkat és rajzokat a megállapodás szerinti példányszámban vagy legalább egy-egy példányban kell átadni. A Szállító nem köteles a Termékhez vagy a pótalkatrészekhez gyártási rajzokat biztosítani.

  Átvételi vizsgálatok

 6. A szerződésben előírt átvételi vizsgálatokat – eltérő megállapodás hiányában – a gyártás helyén, rendes munkaidőben kell elvégezni. Ha a Szerződés nem határozza meg a műszaki követelményeket, a vizsgálatokat a gyártás helye szerinti ország megfelelő iparágának általános gyakorlatával összhangban kell elvégezni.
 7. A Szállító köteles a Vevőt írásban értesíteni az átvételi vizsgálatokról olyan időben, hogy a Vevő a vizsgálatokon képviseltetni tudja magát. Ha a Vevő nem képviselteti magát, a vizsgálati jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Vevőnek, és azt pontosnak kell elfogadni.
 8. Ha az átvételi vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék nem felel meg a Szerződésnek, a Szállító haladéktalanul orvosolja a hiányosságokat annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a Szerződésnek. Ezt követően a Vevő kérésére új vizsgálatokat kell végezni, kivéve, ha a hiányosság jelentéktelen volt.
 9. A Szállító viseli a gyártás helyén végzett átvételi vizsgálatok minden költségét. A Vevő azonban viseli képviselőinek az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatos összes utazási és megélhetési költségét.


  Szállítás. A kockázat átadása

 10. Minden elfogadott kereskedelmi kikötést a szerződéskötéskor hatályos
  INCOTERMS® szerint kell értelmezni. Ha nincs külön kereskedelmi kikötés, a
  szállítás a Szállító által megnevezett helyen, szabad fuvarozással (FCA)
  történik. Ha Szabad fuvarozói szállítás esetén a Szállító a Vevő kérésére
  vállalja, hogy a terméket a rendeltetési helyre küldi, a kockázat legkésőbb
  akkor száll át, amikor a terméket az első fuvarozónak átadják. Eltérő
  megállapodás hiányában részszállítás nem megengedett.


  Szállítási határidő. Késedelem

 11. Ha a felek a szállítási határidő meghatározása helyett olyan határidőt határoztak meg, amelyen belül a szállításnak meg kell történnie, ez a határidő akkor kezdődik, amikor a Szerződés megkötésre került, és a Vevő által teljesítendő valamennyi elfogadott előfeltétel, például a hivatalos formalitások, a Szerződés megkötésekor esedékes fizetések és a biztosítékok teljesültek.
 12. Ha a Szállító előre látja, hogy nem tudja a terméket a szállítási határidőre leszállítani, erről haladéktalanul írásban értesíti a Vevőt, megjelölve az okot, és ha lehetséges, azt az időpontot, amikor a szállítás várható. Ha a Szállító elmulasztja az értesítést, a Vevő jogosult a felmerülő többletköltségek megtérítésére, amelyeket elkerülhetett volna, ha az értesítést megkapja.
 13. Ha a szállítás késedelmét a 41. pontban említett körülmények bármelyike, a megrendelő cselekménye vagy mulasztása – beleértve a 21. és 44. pont szerinti felfüggesztést is – vagy bármely más, a megrendelőnek felróható körülmény okozza, a szállító jogosult a szállítási határidőt az eset összes körülményeire tekintettel szükséges időtartammal meghosszabbítani. Ez a rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a késedelem oka a megállapított szállítási határidő előtt vagy után következik be.
 14. Ha a terméket nem szállítják le a szállítási határidőre, a Vevő attól az időponttól kezdve, amikor a szállításnak meg kellett volna történnie, kötbérre jogosult. A kötbér a késedelem minden megkezdett hetére a vételár 0,5 százalékának megfelelő mértékű. A kötbér nem haladhatja meg a vételár 7,5 százalékát. Ha a terméknek csak egy része késik, a kötbért a vételárnak arra a részére kell kiszámítani, amely a terméknek arra a részére esik, amely a késedelem következtében nem használható fel a felek szándéka szerint. A kötbér a Vevő írásbeli felszólítására válik esedékessé, de legkorábban a szállítás befejezése vagy a Szerződés 15. pont szerinti felmondása után. A Vevő elveszíti a kötbérre való jogát, ha nem nyújtja be írásban az ilyen kártérítésre vonatkozó igényét a szállítástól számított hat hónapon belül, amikor a szállításnak meg kellett volna történnie.
 15. Ha a szállítási késedelem olyan mértékű, hogy a Vevő a 14. pont szerint maximálisan jogosult a kötbérre, és a Termék még mindig nem került leszállításra, a Vevő írásban követelheti a terméket egy utolsó ésszerű határidőn belül, amely nem lehet kevesebb egy hétnél. Ha a Szállító nem szállít az említett végső határidőn belül, és ez nem a Vevőnek felróható körülmények miatt következik be, akkor a Vevő a
  Szállítónak küldött írásbeli értesítéssel felmondhatja a szerződést a Termék azon része tekintetében, amely a Szállító szállításának elmaradása miatt nem használható fel a felek szándékainak megfelelően. Ha a Vevő felmondja a Szerződést, jogosult a Szállító késedelme miatt elszenvedett kárának megtérítésére, beleértve a következményes és közvetett károkat is. A teljes kártérítés, beleértve a 14. pont szerint fizetendő kötbéres kártérítést is, nem haladhatja meg a vételár azon részének 15 százalékát, amely a termék azon részének tulajdonítható, amely tekintetében a szerződést felmondták. A Vevőnek jogában áll a Szerződést a Szállítónak küldött írásbeli értesítéssel felmondani, ha a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy a szállítás olyan késedelembe esik, amely a 14. pont szerint a Vevőt maximális kötbérre jogosítaná. Az ilyen okból történő felmondás esetén a Vevő jogosult a jelen 15. pont harmadik bekezdése szerinti maximális kötbérre és kártérítésre.
 16. A 14. pont szerinti kötbér és a szerződésnek a 15. pont szerinti korlátozott kártérítéssel történő felmondása az egyetlen jogorvoslati lehetőség, amely a Vevő rendelkezésére áll a Szállító késedelme esetén. A Szállítóval szembeni minden egyéb, ilyen késedelemre alapozott követelés kizárásra kerül, kivéve, ha a Szállító súlyos gondatlanságot követett el.
 17. Ha a Vevő előre látja, hogy a termék átvételét a szállítás időpontjában nem tudja átvenni, erről haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót, megjelölve az okot, és ha lehetséges, azt az időpontot, amikor átveheti a terméket. Ha a Vevő nem tudja átvenni a szállítást a
  szállítás időpontjában, akkor is köteles a vételárnak a szállítás időpontjában esedékessé váló részét megfizetni, mintha a szállítás a szállítás időpontjában történt volna. A Szállító gondoskodik a termék tárolásáról a Vevő kockázatára és költségére. A Szállító köteles továbbá, ha a Vevő kéri, a terméket a Vevő költségére biztosítani.
 18. Hacsak a Vevőnek a szállítás átvételének elmulasztása nem a 41. pontban említett körülmények miatt következik be, a Szállító írásbeli értesítéssel felszólíthatja a Vevőt, hogy egy végső ésszerű határidőn belül vegye át a szállítást. Ha a Vevő bármely, a Szállítónak fel nem róható okból nem veszi át a szállítást az említett határidőn belül, a Szállító írásbeli értesítéssel részben vagy egészben felmondhatja a szerződést. A Szállító ekkor jogosult a Vevő mulasztása miatt elszenvedett kárának megtérítésére, beleértve a következményes és közvetett károkat is. A kártérítés nem haladhatja meg a vételárnak azt a részét, amely a termék azon részének tulajdonítható, amely tekintetében a szerződést felmondták.


  Fizetés

 19. A kifizetés a számla keltétől számított 30 napon belül történik. Eltérő megállapodás hiányában a vételár egyharmadát a szerződés megkötésekor, egyharmadát pedig akkor kell megfizetni, amikor a Szállító értesíti a Vevőt arról, hogy a Termék vagy annak lényeges része készen áll a szállításra. A vételár fennmaradó részét a teljes Termék leszállításakor kell megfizetni.
 20. Bármilyen fizetési módot is használnak, a fizetés nem tekinthető teljesítettnek, amíg a Szállító számláján az esedékes összeg visszavonhatatlanul jóvá nem íródott.
 21. Ha a Vevő nem fizet a meghatározott időpontig, a Szállítót a fizetés esedékességének napjától kezdődően kamatra és a behajtási költségek megtérítésére illeti meg. A kamat mértéke a felek megállapodása szerint, vagy egyébként az Európai Központi Bank fő refinanszírozási keretének kamatlába felett 8 százalékponttal magasabb. A behajtási költségtérítés a késedelmi kamat esedékessé váló összeg 1 százaléka. Késedelmes fizetés esetén, valamint abban az esetben, ha a Vevő nem nyújtja a megállapodás szerinti biztosítékot a meghatározott időpontig, a Szállító a Vevő írásbeli értesítését követően felfüggesztheti a Szerződés teljesítését a fizetés beérkezéséig, vagy adott esetben a Vevő által nyújtott megállapodás szerinti biztosíték nyújtásáig. Ha a Vevő három hónapon belül nem fizeti meg az esedékes összeget, a Szállító jogosult a Szerződést a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel felmondani, és az e pont szerinti kamatokon és behajtási költségek megtérítésén túlmenően az általa elszenvedett kár megtérítését is követelni. Ez a kártérítés nem haladhatja meg a megállapított vételárat.


  Tulajdonjog fenntartása

 22. A termék a teljes kifizetésig a Szállító tulajdonában marad, amennyiben a vonatkozó jogszabályok értelmében a tulajdonjog fenntartása érvényes. A Vevő a Szállító kérésére segítséget nyújt a Szállítónak a Termék tulajdonjogának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételében. A tulajdonjog fenntartása nem érinti a 10. pont szerinti veszélyátmenetet.


  Felelősség a hibákért

 23. A 24-39. pontok rendelkezései szerint a Szállító köteles kijavítani minden olyan hibát vagy nem megfelelőséget (a továbbiakban: hiba(ok)), amely a hibás tervezésből, anyagból vagy kivitelezésből ered. 
 24. A Szállító nem felel a szállított anyagokból vagy a Vevő által előírt vagy specifikált konstrukcióból eredő hibákért. 
 25. A Szállító csak olyan hibákért felel, amelyek a Szerződésben meghatározott üzemeltetési feltételek és a Termék rendeltetésszerű használata mellett jelentkeznek. 
 26. A Szállító nem felel olyan hibákért, amelyeket olyan körülmények okoznak, amelyek a kockázatnak a Vevőre történő átruházása után keletkeztek, pl. a Vevő által végzett hibás karbantartás, helytelen telepítés vagy hibás javítás, illetve a Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül végzett módosítások miatt keletkezett hibák. A Szállító nem felel sem a szokásos elhasználódásért, sem az állagromlásért. 
 27. A Szállító felelőssége a szállítástól számított egy éven belül jelentkező hibákra korlátozódik. Ha a termék használata meghaladja a megállapodás szerinti időtartamot, ez az időtartam arányosan csökken. 
 28. Ha a Termék valamely részének hibáját kijavították, a Szállító a kijavított vagy kicserélt rész hibáiért az eredeti Termékre vonatkozó feltételekkel megegyező feltételek szerint felel egy évig. A termék fennmaradó részei esetében a 27. pontban említett időtartam csak annyi idővel hosszabbodik meg, amennyi alatt és amennyire a terméket a hiba miatt nem lehetett használni. 
 29. A Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szállítót minden felmerülő hibáról. Az ilyen értesítés semmilyen körülmények között sem történhet a 27. pontban megadott határidő vagy adott esetben a 28. pont szerinti meghosszabbított határidő(k) lejártát követő két hétnél később. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba leírását. Ha a Vevő a jelen szakasz első bekezdésében meghatározott határidőn belül nem értesíti írásban a Szállítót a hibáról, elveszíti a hiba kijavítására vonatkozó jogát. Ha a hiba olyan mértékű, hogy kárt okozhat, a Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szállítót. A Vevő viseli a termékben az értesítés elmulasztásából eredő kár kockázatát. A Vevő köteles ésszerű intézkedéseket tenni a károk minimalizálása érdekében, és e tekintetben eleget tenni a Szállító utasításainak. 
 30. A 29. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a Szállító saját költségén haladéktalanul kijavítja a hibát a 23-39. pontokban meghatározottak szerint. A kijavítás idejét úgy kell megválasztani, hogy az ne zavarja szükségtelenül a Megrendelő tevékenységét. A javítást a Termék tartózkodási helyén kell elvégezni, kivéve, ha a Szállító célszerűbbnek tartja, hogy a Terméket hozzá vagy az általa meghatározott helyre küldjék. Ha a hiba a hibás alkatrész cseréjével vagy javításával orvosolható, és ha az alkatrész szétszerelése és újbóli beszerelése nem igényel különleges ismereteket, a Szállító kérheti, hogy a hibás alkatrészt hozzá vagy az általa meghatározott helyre küldjék. Ebben az esetben a Szállító akkor teljesíti a hibával kapcsolatos kötelezettségeit, ha a megfelelően kijavított vagy kicserélt alkatrészt a Vevőnek átadja. 
 31. A Megrendelő saját költségén köteles hozzáférést biztosítani a termékhez, és gondoskodni a terméken kívüli egyéb berendezésekbe történő beavatkozásról, amennyiben ez a hiba elhárításához szükséges. 
 32. Eltérő megállapodás hiányában a Szállítót terhelő hibák kijavításával kapcsolatban a Terméknek vagy részeinek a Szállítóhoz és a Szállítótól történő szükséges szállítása a Szállító kockázatára és költségére történik. A Vevő köteles követni a Szállítónak az ilyen szállításra vonatkozó utasításait. 
 33. Eltérő megállapodás hiányában a Vevő viseli azokat a többletköltségeket, amelyek a Szállítót a hiba kijavításával kapcsolatban terhelik, és amelyek abból erednek, hogy a termék a Szerződés megkötésekor a Szállító által a Vevőnek történő szállításra vonatkozóan megjelölt rendeltetési helytől, vagy – ha rendeltetési hely nem került megjelölésre – a szállítási helytől eltérő helyen található. 
 34. A kicserélt hibás alkatrészeket a Szállító rendelkezésére kell bocsátani, és azok az ő tulajdonát képezik. 
 35. Ha a Vevő a 29. pontban említettek szerint értesítést küldött, és nem találtak olyan hibát, amelyért a Szállítót terheli felelősség, a Szállító jogosult az értesítés következtében felmerült költségeinek megtérítésére. 
 36. Ha a Szállító nem teljesíti a 30. pont szerinti kötelezettségeit, a Vevő írásbeli felszólítással végső ésszerű határidőt tűzhet ki a Szállító kötelezettségeinek teljesítésére, amely nem lehet rövidebb egy hétnél. Ha a Szállító e végső határidőn belül nem teljesíti kötelezettségeit, a Megrendelő a szükséges javítási munkákat a Szállító kockázatára és költségére maga is elvégezheti, vagy harmadik személyt bízhat meg a szükséges javítási munkák elvégzésével.Amennyiben a sikeres javítási munkát a megrendelő vagy egy harmadik fél végezte el, a megrendelőnél felmerült ésszerű költségek Szállító általi megtérítése a Szállítónak az említett hibával kapcsolatos felelősségének teljes kiegyenlítését jelenti. 
 37. Amennyiben a termék javítása nem sikerült a 36. pontban meghatározottak szerint,
  a) a Vevő jogosult a vételár csökkentésére a termék csökkentett értékének arányában, azzal a feltétellel, hogy ez a csökkentés semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a vételár 15 százalékát, vagy
  b) ha a hiba olyan jelentős, hogy a Vevőt a Termék vagy annak jelentős része tekintetében jelentősen megfosztja a Szerződésből származó előnyöktől, a Vevő a Szállítónak küldött írásbeli értesítéssel felmondhatja a Szerződést a Termék azon része tekintetében, amely a hiba következtében nem használható a felek szándékainak megfelelően. A Vevő ekkor jogosult kártérítésre, költségekre és sérelemdíjra, de legfeljebb a vételár azon részének 15 százalékáig, amely a termék azon részének tulajdonítható, amely tekintetében a szerződést felmondták. 
 38. A 23-37. pontok rendelkezéseitől eltérően a Szállító a Termék bármely részének hibáiért a 27. pontban említett felelősségi időszak végétől vagy a felek által megállapított bármely más felelősségi időszak végétől számított egy évnél hosszabb ideig nem vállal felelősséget. 
 39. A 23-38. pontokban foglaltak kivételével a Szállító nem felel a hibákért. Ez vonatkozik minden olyan kárra, amelyet a hiba okozhat, beleértve a termeléskiesést, az elmaradt hasznot és egyéb közvetett veszteséget. A 
 40. Szállító felelősségének ez a korlátozása nem vonatkozik arra az esetre, ha a Szállító súlyos gondatlanságot követett el.


  Vis maior

 41. Bármelyik fél jogosult felfüggeszteni a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben a teljesítést vis maior, azaz az alábbi körülmények bármelyike akadályozza vagy ésszerűtlenül megterhelővé teszi: ipari viták és bármely más, a felek ellenőrzési körén kívül eső körülmény, mint például tűzvész, háború, kiterjedt katonai mozgósítás, felkelés, rekvirálás, lefoglalás, embargó, energiafelhasználási korlátozások, valuta- és exportkorlátozások, járványok, természeti katasztrófák, szélsőséges természeti események, terrorcselekmények, valamint az alvállalkozók által az e pontban említett bármely ilyen körülmény által okozott hibák vagy szállítási késedelmek. Az ebben a pontban említett, a szerződéskötés előtt vagy után bekövetkező körülmény csak akkor jogosít fel a felfüggesztésre, ha annak a szerződés teljesítésére gyakorolt hatása a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható. 
 42. A vis maior által érintettnek valló fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni az ilyen körülmény közbelépéséről és megszűnéséről. Ha a fél elmulasztja az értesítést, a másik fél jogosult az általa felmerült olyan többletköltségek megtérítésére, amelyeket elkerülhetett volna, ha az értesítést megkapja. Ha a vis maior megakadályozza a Vevőt kötelezettségei teljesítésében, köteles megtéríteni a Szállítónak a termék biztosításával és védelmével kapcsolatban felmerült költségeket. 
 43. Függetlenül attól, hogy mi következik egyébként a jelen Általános Szerződési Feltételekből, bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondani, ha a szerződés teljesítése a 41. pont alapján több mint hat hónapra felfüggesztésre kerül.


  Előre látható nemteljesítés

 44. A jelen Általános Szerződési Feltételek felfüggesztésre vonatkozó egyéb rendelkezései ellenére mindkét fél jogosult felfüggeszteni a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, ha a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy a másik fél nem fogja teljesíteni kötelezettségeit. A szerződés teljesítését felfüggesztő fél erről haladéktalanul írásban értesíti a másik felet. Következményes veszteségek.
 45. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, egyik fél sem vállal felelősséget a másik féllel szemben a termeléskiesésért, a nyereségkiesésért, a használat elmaradásáért, a szerződések elvesztéséért vagy bármilyen más következményes vagy közvetett veszteségért.


  Jogviták és alkalmazandó jog

 46. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata alapján egy vagy több, az említett szabályzatnak megfelelően kijelölt választottbíró dönt véglegesen. 
 47. A Szerződésre a Szállító országának anyagi joga az irányadó.

Gazdálkodjon okosan
az energiával!

10-ből 8 vállalat milliókat bukik a nem megfelelő hűtéstechnikai rendszerek miatt.
Ne kövesse a példájukat!